Het verbeteren van een organisatie gaat vaak op veel verschillende manieren. Velen kiezen voor een bepaalde invalshoek of methodiek om ervoor te zorgen dat de organisatie beter gaat presteren. Een belangrijk principe staat daarbij altijd overeind en dat is tevens de basis voor vele kwaliteitssystemen die in de afgelopen decennia zijn geïmplementeerd; Plan-Do-Check-Act.PDCA2

Een aloud principe, waarmee wordt aangegeven, dat voor het bereiken van doelstellingen, een continue cyclus op gang moet worden gebracht van: het plannen van acties, het ten uitvoer brengen van geplande acties, het checken of de resultaten van de acties werkelijk zijn zoals was beoogd, en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de checkresultaten. Maar in de praktijk blijkt vaak dat het implementeren van dit principe nog niet zo eenvoudig is. Vooral de controle op resultaten en de daaruit volgende bijsturing blijken niet goed van de grond te komen.

Wij gaan daarom uit van een verbinding tussen mensen en processen. Kijkend naar de PDCA-cyclus dan zijn vooral de Plan en Check fase sterk procesgeoriënteerd en de Do en Act fase sterk mensgeoriënteerd. Een effectieve aanpak moet daarom op beide facetten gericht zijn lees meer